En Son Yorumlar
  Takvim
  Mayıs 2011
  P S Ç P C C P
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  

  NAMAZI ANLAYARAK KILMAK…

  NAMAZI ANLAYARAK KILMAK…

  Yüce Rabbimiz Kamer Sûresi 32. Ayetinde şöyle buyurmaktadır,”
  “Ve lekad yesserna’l-Kur’âne li’zzikri; fe hel min müddekkir”
  “Gerçekten biz Kur’an’ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık; o halde yok mudur düşünüp öğüt alan?”
  ” Ayeti’nin içeriğine baktığımızda Kuran’ı Kerim’in sadece bir roman gibi okunmamasını onun manasından, içeriğinden  ibret ve öğütlerin alınması gerektiğini ve onu yaşantımıza yansıtmamız gerektiğini anlıyoruz.
  Namazı da sadece “iş yerine gelsin” anlayışıyla kılmamalı, onun derin manalarını anlayarak, yüce kıymetinin güzelliklerini tadarak kılmalıyız.
  “İnmedi hele Kur’an bunu hakkıyla bilin,  ne mezarlıkta okumak nede fal bakmak için…  
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN NAMAZ İLE İLGİLİ HADİSLERİ… 
  “Sizden birinin kapısının önünden bir nehir geçer de her gün o nehirde beş kere yıkanırsa, ne dersiniz, onda kir diye bir şey kalır mı? diye sordu.
  Orada bulunanlar “hayır, kir diye bir şey kalmaz yâ rasulellah” dediler.
  Sonra Hz. Peygamber, işte beş vakit namaz da bu nehir gibidir. Allah Teâla beş vakit namazla hata ve günahları temizler.” 
  “Kıyâmet gününde kişinin ilk hesaba çekileceği ibadet namaz olacaktır. Namazı iyi netice veren kurtulur.
  Namazla ilgili hesabı doğru çıkan, diğer hesaplardan da kolay geçer. Namazdan hesabı bozuk çıkanın diğer hesapları da bozuk ve çetin olacaktır.” 
  “Namaz mü’minin nurudur. Bir müslümanın evinde kıldığı namazı evinin nurudur. Evlerinizi namaz kılarak ve Kur’an okuyarak nurlandırınız.” 
  “Namaz kılmamak, kişi ile kafirlik ve şirk arasında bir durumdur. Yani namazsızlık, kafirliğe bir geçittir, namaz kılmamakta ısrar etmekte küfre (dinsizliğe) giden bir yol vardır.” 
  “Bizimle (müslümanlarla) kafirler arasında en ayırıcı fark, ilâhi bir taahhüd (anlaşma) olan namazdır.
  Her kim namazı bile bile kılmazsa küfre girmiş olur.” 
  “Her şeyin bir alâmeti (nişanı) vardır. İmanın alâmeti de namaz kılmaktır.” 
   
  KAMET… 
  Allâhü ekber (4 kere)……………..Allah en büyüktür.
  Eşhedü enlâ ilâhe illallâh (2 kere)……………Ben şahitlik (kabul) ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.
  Eşhedü enne Muhammede’r-rasûlullâh (2 kere)……..Yine şahitlik ederim ki şüphesiz Muhammed Allah’ın peygamberidir
  Hayye ale’s-salâh (2 kere)……….Haydi namaza.
  Hayye ale’l-felâh (2 kere)………..Haydi kurtuluşa.
  Kad kâmeti’s-salâh (2 kere)……..Namaz başlamıştır.
  Allâhü ekber (2 kere)……………..Allah en büyüktür.
  Lâ ilâhe illallâh (1 kere)………….Allah’tan başka ilah yoktur.

  SÜBHANEKE… 
  Sübhâneke…………….Seni tesbih ederim
  Allâhümme……………Ey Allahım
  Ve bihamdik…………..Hamd (övgüler) sanadır
  Ve tebâreke’smük……Senin ismin ne yücedir
  Ve teâlâ ceddük………Senin şanın ne büyüktür
  Ve lâ ilâhe ğayruk…..Senden başka bir ilah da yoktur

  BESMELE… 
  Eûzü bi’llâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm………..Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım
  Bismi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm……………….Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (başlarım)

  FATİHA SURESİ…
  El-Hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn……………Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allahadır.
  Errahmânirrahîm……………………………..Rahman’dır Rahim’dir (Esirgeyen’dir ve Bağışlayan’dır)
  Mâliki Yevmi’d-dîn……………………………Din (hesap) gününün sahibidir
  İyyâke na’büdü……………………………….Yalnız sana kulluk(ibadet) ederiz
  Ve iyyâke neste’în…………………………….Ve ancak senden yardım dileriz
  İhdina’s-sırâta’l-müstekîm…………………Bizi dosdoğru yola ilet
  Sırâta’llezîne en’amte aleyhim…………….Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna
  Ğayri’l-mağdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn….Gazaba uğrayanların ve sapmış olanların yoluna değil… 

  RÜKUDA… 
  Sübhâne rabbiye’l-azîm…….Büyük olan Rabbimi tesbih ederim..(Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır)

  RÜKÜDAN DOĞRULURKEN… 
  Semi’allâhü li men hamideh…..Allah, hamd eden kimsenin hamdini işitir

  KIYAMDA… 
  Rabbenâ leke’l-hamd…….Ey Rabbimiz, hamd (bütün övgüler) sana aittir

  SECDEDE… 
  Sübhâne rabbiye’l-a’lâ……En yüce olan Rabbimi tesbih ederim…(En yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır) 

  ETTEHİYYATÜ… 
  Et-Tehiyyâtü lillâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât…….Bütün dualar, övmeler, bedeni ve mâli ibadetler Allah’a aittir
  Es-Selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ……..Ey Peygamber selam, dua senin üzerine olsun
  Ve rahmetu’llâhi ve berakâtühû…………Ve Allah’ın rahmeti ve O’nun bereketi
  Es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihîn…..Selam bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun
  Eşhedü en lâ ilâhe illallâh………Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur
  Ve eşhedü……………..Yine şahitlik ederim ki
  Enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh….Şüphesiz Muhammed O’nun kulu ve peygamberidir

  ALLAHÜMME SALLİ… 
  Allâhümme salli…….Ey Allahım, salat et (Şeref ve şanlarını yücelt)
  Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed………….Muhammed’e ve O’nun ailesine
  Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm…..İbrahim’e ve onun ailesine salat ettiğin gibi
  İnneke hamîdün mecîd…….Muhakkak, övülmeye, yüceltilmeye en layık olan sensin

  ALLAHÜMME BARİK… 
  Allâhümme bârik…..Ey Allahım, bereketlendir
  Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed…………..Muhammed’i ve O’nun ailesini
  Kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm…….İbrahim’i ve onun ailesini bereketlendirdiğin gibi
  İnneke hamîdün mecîd…………..Şüphesiz sen, övülmeye, yüceltilmeye en layık olansın

  RABBENA…  
  Rabbenâ âtinâ fi’d dünyâ haseneten…….Rabbimiz bize dünyada bir iyilik ver
  Ve fi’l-âhireti haseneten………….Ve ahirette de bir iyilik ver
  Ve kınâ azâbe’n-nâr……….Ve bizi ateşin azabından koru

  RABBENA FİRLİ… 
  Rabbena’ğ-firlî……………..Rabbimiz, beni bağışla
  Ve li vâlideyye……………..Ve anne babamı
  Ve li’l-mü’minîne………….Ve bütün mü’minleri
  Yevme yekûmü’l-hisâb…..Hesapların görüldüğü o günde

  SELAM VERİRKEN… 
  Esselamü aleyküm verahmetullah…….Allah’ın selamı ve rahmeti üzerimize olsun

  SELAMDAN SONRA… 
  Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm….Ey Allahım. Sen selamsın (selamet, emniyet, sulh) ve selam sendendir
  Tebârakte yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm……Son derece büyük ve ikram sahibi olan Allahım, senin şanın yüce olsun

  TESBİHTEN ÖNCE… 
  Alâ rasûlinâ salavât……Bütün salât ve selamlar Peygamberimizin üzerine olsun
  Sübhânallâhi……………..Allah’ı tesbih (şanına layık ifadelerle yad) ederim
  Ve’l-hamdü lillâh………..Hamd Allah’a aittir
  Ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber…..En büyük olan Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur
  Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyii’l-azîm……Yüce Allah’tan başka hiçbir güç ve kuvvet de yoktur

  AYETÜ’L KÜRSİ… 
  “Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyû’l-kayyûm
  “…….”Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır.  O her zaman var olan ve bütün varlıkların idaresini bizzat yürütendir”
  Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm……………Kendisini ne bir uyuklama yakalar ne de bir uyku
  Lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard……….Göklerde ve yerlerde bulunanların hepsi O’nundur
  Men ze’llezi Yeşfe’u indehû illâ bi iznihî…..İzni olmadan O’nun yanında hiç kimse şefaat edemez
  Ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm………O, kullarının yapacaklarını ve önceden yaptıklarını bilir
  Ve lâ Yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe…..O’nun dilediği kadarı hariç, insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi bilmezler
  Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard……..O’nun kürsüsü gökleri ve yerleri içine alır
  Ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ………Onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez
  Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm……………O, yüce ve büyüktür                                                       

  TESBİH…  
  Sübhânallâh………….Allah’ı tesbih ederim
  El-Hamdü lillâh………Hamd Allah’a mahsustur
  Allâhü ekber…………..Allah en büyüktür

  TESBİHTEN SONRA… 
  Lâ ilâhe illallâhü …………Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur
  Vahdehû lâ şerîke leh……Tek olan O’nun ortağı yoktur
  Lehü’l-mülkü……………..Hakimiyet (mülk) O’nundur
  Ve lehü’l-hamdü………….Hamd de O’nundur
  Ve hüve alâ külli şey’in kadîr……Ve O her şeye gücü yetendir
  Sübhâne Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb…..Tesbih ederim ki Rabbimi O en yücedir, nimetlerini bol bol verendir

  FİL SURESİ… 
  Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bi eshâbi’l-fîl……Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?
  Elem Yec’al keydehüm fî tadlîl……..Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
  Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl……Onların üstüne ebâbil kuşları gönderdi
  Termîhim bi hıcâratin min siccîl…..Kuşlar onlara pişmiş çamurdan yapılmış taşlar atarlardı
  Fece’alehüm keasfin me’kûl…………Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi

  KUREYŞ SURESİ… 
  Li ilâfi kurayşin îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf……..Kureyş’in (güvenini sağlayıp) onları alıştırdığı için; onları yaz ve kış yolculuklarına alıştırdığı için
  Fe’l-ya’büdü rabbe haze’l-beyti’llezî et’amehüm……..Kureyşliler, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin 
  min cûin ve âmenehüm min havf…………kılan bu Ev (Kabe)’nin Rabbine kulluk etsinler

  MAUN SURESİ… 
  Eraeyte’llezi yükezzibü bi’d-dîn……..Dini yalanlayanı gördün mü?
  Fe zâlike’llezî Yedu’u’l-yetîm………….İşte o yetimi iter kakar
  Ve lâ Yehuddu alâ taâmi’l-miskîn……Yoksulu doyurmaya teşvik etmez
  Fe veylün li’l-musallîne’llezîne hüm an salâtihim sehûn….Şu namazı kılanların vay haline ki, onlar kıldıkları namazlarından habersizdirler (namazın değerini bilmez, ona önem vermezler)
  Ellezîne hüm yürâûne ve Yemne’ûne’l-mâûn…….Onlar aslında gösteriş yapıyorlar; zira zekata (hayra) mani oluyorlar

  KEVSER SURESİ… 
  İnnâ a’taynâke’l-kevser………….Gerçekten biz sana kevseri (bol ve tükenmez nimetleri, cennetteki “kevser” havuzunu) verdik
  Fe salli li rabbike ve’nhar………..Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes
  İnne şânieke hüve’l-ebter………..Asıl soyu kesik olan o sana kin besleyen kimsedir

  KAFİRUN SURESİ… 
  Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn…………….De ki ey kafirler
  Lâ e’büdü mâ te’büdûn…………….Ben sizin taptıklarınıza tapmam
  Ve lâ entüm âbidûne mâ e’büd…Siz de benim kendisine kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz
  Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm….Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim
  Ve lâ entüm âbidûne mâ e’büd…Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz
  Leküm dînüküm ve liye dîn…….Sizin dininiz size, benim dinim de bana

  NASR SURESİ… 
  İzâ câe nasru’llâhi ve’l-feth……..Allah’ın yardımı ve fetih gelince
  Ve raeyte’n-nâse Yedhulûne fî dîni-llâhi efvâcen….Ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini görünce
  Fe sebbih bi hamdi rabbike ve’steğfirhü……Hemen Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve bağışlanma dile
  İnnehû kâne tevvâbâ………..Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul eden-dir

  TEBBET SURESİ… 
  Tebbet Yedâ ebî lehebin ve tebbe………Ebû Leheb’in iki eli kurusun, kurudu da
  Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb…..Malı da kazandıkları da ona fayda vermedi
  Seyaslâ nâran zâte lehe-bin……………O, alevli bir ateşe girecek
  Ve’mraetühû hammâlete’l-hatab…….Odun taşıyıcısı olarak karısı da
  Fî cîdihâ hablün min mesed…………….Boynunda hurma lifinden (bükülmüş) bir ip olduğu halde

  İHLAS SURESİ… 
  Kul hüve’llâhü ehad…….De ki: O Allah birdir (tektir)
  Allâhü’s-samed…………..O Allah sameddir. (Her şeyin Allah’a muhtaç olup, Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ifade etmektedir.)
  Lem Yelid ve lem yûled………….O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır
  Ve lem yekün lehû küfüven ehad…….Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir                        

  FELAK SURESİ… 
  Kul eûzü bi rabbi’l-felak……………De ki: Sabahın Rabbine sığınırım
  Min şerri mâ halak………………….Yarattığı şeylerin şerrinden
  Ve min şerri ğasigın izâ vekab……Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden
  Ve min şerri’n-neffâsêti fi’l-ukad……Ve düğümlere üfüren (büyücü)lerin şerrinden
  Ve min şerri hâsidin izâ hased………Ve hased ettiği zaman kıskancın şerrinden

  NAS SURESİ… 
  Kul eûzü bi rabbi’n-nâs………….De ki: İnsanların Rabbine sığınırım
  Meliki’n-nâs……………İnsanların melikine
  İlâhi’n-nâs……………..İnsanların ilahına
  Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs…………O sinsi şeytanın şerrinden
  Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs……Ki o, insanların gönüllerine durmadan şüphe ve tereddüt sokar
  Mine’l-cinneti ve’n-nâs………………(O şeyten) gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)

  BİRİNCİ KUNUT DUASI… 
  Allâhümme innâ neste’înüke….Ey Allahım muhakkak biz senin yardımını isteriz.
  Ve nesteğfiruke ve nestehdîk… Senin bağışlamanı ve senin hidayetini (doğru yola iletmeni) isteriz
  Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk………………Sana iman ederiz ve sana tövbe ederiz
  Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel……Sana tevekkül (güvenir, işimizi dayandırır, itimat) ederiz ve seni överiz
  Hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruke..Bütün hayırlar sana aittir, sana şükrederiz ve sana nankörlük etmeyiz
  Ve nahleu ve netrukü men Yefcüruk………..Seni yalanlayan kimseyi de çıkarır ve terkederiz

  İKİNCİ KUNUT DUASI… 
  Allâhümme iyyâke na’büdü…..Ey Allahım, yalnız sana ibadet ederiz
  Ve leke nusallî ve nescüdü……..Senin için namaz kılarız ve secde ederiz
  Ve ileyke nes’â ve nahfidü………Senin için çalışır ve senin dinine hizmet ederiz
  Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke……Rahmetini ümit ediyor; azabından korkuyoruz
  İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhik………..Şüphesiz senin azabın kafirlere erişir

  ÖRNEK DUA… 
  Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves-salâtü ves-slâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. 
  Allah’ım! Sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Yerde ve göklerde bulunan her şey sana âşikardır. Ya Rabbi, 
  beni ve benden meydana gelen zürriyetimi namaza devam edenlerden eyle. Beni, anamı, babamı ve bütün 
  mü’minleri bağışla. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik nasib eyle. Sana gerçekten kul olmayı ve emrettiklerine sarılıp, nehyettiklerinden uzak durmayı, helalinden kazanıp, helalinden yemeyi nasib eyle. Çocuklarımızı asrımızın bataklığına düşmekten ve Kur’an’dan uzaklaşmaktan muhafaza eyle.

  Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalplerimizi senin dînin üzerine sâbit kıl. Ey halleri değiştiren Allah’ım! Bizim hâlimizi hallerin en güzeline çevir. Ey hayır kapılarının anahtarı! Bizim için kapıların en hayırlısını aç. Allah’ım! Göğsümü, kalbimi ve basiretimi en güzel şeylere aç ve işimi kolaylaştır. Hakkı anlatırken dilimdeki düğümü çöz.

  Ey Rabbimiz! Unutarak ve hatâen yaptığımız şeylerden bizi sorguya çekme ve bizden önceki ümmetlere yüklediğin yükü bize yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın, kâfirlere karşı bize yardım et. Bize tam bir nimet, 
  devamlı olarak âfiyet ve güzel bir ölüm nasib eyle. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fâtiha. 

  HAŞR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİ… 
  Haşr sûresinin son üç ayetinin fazileti hakkında Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Her Kim sabahleyin üç defa “eûzü billâhissemîi’l-alîmi mineş-şeytânirracîm” dedikten sonra besmele çekip Haşr sûresinin son üç ayetini okursa, Allah, onun için akşama kadar bağışlanmasını dileyecek yetmiş bin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehit olarak ölmüş olur. Akşamleyin ölürse yine böyledir.” 
   
  Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, âlimül-ğaybi veş-şehâdeti hüverrahmânürrahîm  (22). Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, el- 
  melikül-kuddûsüs selâmül-mü’minül-müheyminül-azîzül-cebbârul mütekebbir. Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn  (23). 
  Hüvellâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehülesmâül-husnâ. Yüsebbihu lehû mâfissemâvâti vel-ardi. Ve hüvel-azîzül- 
  hakîm (24). 
  Anlamı :  
  22. O öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyen ve Bağışlayandır. 
  23. O öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet      verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. 
  Allah, puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir (uzaktır). 
  24. O yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde onlar O’nun şanını yücelt- 
  mektedirler.

  O, galiptir, hikmet  sahibidir                                                                                         

  AMENERRASULÜ… 
  Bakara suresinin sonundaki bu iki ayet büyük bir duadır. Hz.Peygamber’e Mi’raç’ta vahyolunmuştur ve yatsı  
  namazlarından sonra okunmasının çok sevap olduğu vurgulanmıştır. 
   Amenarrasûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel-mü’minûn. Küllün âmene billâhi vemelâiketihî ve kütübihî ve rusülih. 
  Lânüferriku beyne ehadin min rusülih. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke rabbenâ veileykel-masîr

  (285). Lâyükel- lifullâhü nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâkesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâtüâhiznâ innesînâ ev’ahda’nâ. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâtâgate lenâ bih. 
  Va’fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel-kavmil-kâfirîn (286). 
   
  Anlamı :  
  285. Gönderilen peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de iman ettiler. Onlardan 
  her biri Allah’a ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. (Biz de onun için) Allah’ın 
  peygamberlerinden hiç birini iman açısından ayırmayız. Onlar; “işittik, itaat ettik, ey Rabbimiz, mağfiretini niyaz ederiz, dönüş yalnızca sanadır” dediler. 
  286. Allah her şahsa ancak gücü yettiği kadar sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı ya kendi lehinedir ya da aleyhinedir. (Bundan sonra şöyle dua edin!): Ey Rabbimiz! Unutursak ve hataya düşersek bizi hesaba çekme.  
  Ey Rabbimiz! Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Çünkü sen bizim mevlâmızsın. Kâfir toplumlara karşı bize yardım et. 

  EZAN DUASI… 
  “ALLAHÜMME RABBE HAZİHİ’D-DA’VETİ’TTAMME, VE’S-SALATİ’L KAİME, ATİ MUHAMMEDENİ’L VESİLETE VE’L-FAZİLETE VED DERECETEN RAFİA VE’B-ASHÜ MAKAMEN MAHMUDENİ’L-LEZİ VEADTEHÜ İNNEKE LA TUHLİFÜ’L-MİAD.” 
   
  Kimki ezanı işittiği zaman bu duayı okursa , ona peygamber efendimizin kıyamet günü şefaati mutlaka helal olur. 

  SOFRA DUASI… 
  EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’RRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 
  EL HAMDÜ LİLLAHİLLEZİ ET’AMENA VE SEKANA VE CE’ALENA MİNEL MÜSLİMİYN,  Nİ’METİ CELİLULLAH, BEREKETİ HALİLULLAH, ŞEFAAT YA RESULALLAH  SOFRAMIZA BEREKET, 
  VÜCUDUMUZA SIHHAT, DÜNYADA KALANLARIMIZA SELAMET, AHİRETE GİDENLERİMİZE RAHMET… ALLAHÜMME ZİD VE LA TENKUS, Bİ HÜRMETİ SEYYİDİL MÜRSELİN VEL HAMDÜ  
  LİLLAHİ RABBİL ALEMİN. .. EL FATİHA 

   * Herkesin kendisine muhtaç olduğu ve fakat O’nun  kimseye ihtiyacının bulunmadığı Yegâne varlıktır. 

  Hayırlara vesile olmasını temenni ederim, Selam ve Dua ile, 

  Tarık AKSOY’dan Alıntıdır.. 

  Çeşitli Makale ve Yazılarım için:
  http://www.turklider.org/TR/DesktopDefault.aspx?tabid=1583 da ” Haluk Cangökçe Gözüyle”