En Son Yorumlar
  Takvim
  Kasım 2014
  P S Ç P C C P
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

  “AYET”/ “SURE” / “CÜZ” NEYE DENİR?..

  cumagun15_d“AYET”NEYE DENİR? ..

  Ayet Kelimesinin Sözlük Anlamı: Apaçık alamet, işaret ve nişandır.

  Ayet’in ıstılah mânâsı; Kur’an sureleri içinde yer almış olan, başı ve sonu belli cümlelerdir

  KUR’AN’DA TOPLAM KAÇ AYET VARDIR?

  Kur’an’da toplam kaç ayet var; 6.666 mı, 6.236 mı?

  Kur’anı bize hep 6.666 ayettir diye öğrettiler. Halk arasında da  en çok bu görüşe rağbet edilmiştir.

  Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında da farklı görüşler ortaya çıkmıştır.

  Bu farklılığın bazı sebepleri vardır.

  Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve hurûf-u mukattaa’nın ( ayrılmış münferit harflerin) müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması vs. dir…

  Basra, Kufe, Mekke ve Medine ekolüne mensup âlimler, ayet sayısı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

  Medinelilerden İmam Nâfi’ye göre Kur’an 6.217, Şeybe İbn Nisah’a göre 6.214, Ebu Cafer’e göre 6.210 ayettir.

  Ayet sayısı Mekkelilere göre 6.220,

  Basralılara göre 6.205,

  Kufelilere göre de 6.236 ayettir.

  Fakat İslam âleminde en yaygın olarak bulunan mushaflar Kufe usulüne göredir ve o da herkesin kolaylıkla hesap edebileceği gibi Kur’an-ı kerimde 114 sure, 6236 ayet-i kerime vardır. 

  Ayet sayılarındaki bu farklılığın sebepleri yukarıda izah edilmiştir. 

  Yoksa Kufelilerin elinde bulunan Kur’an ile Mekke, Medine veya Basralıların elinde bulunan Kur’an arasında hiçbir fark yoktur. Herkes kendi usulüne göre; ama aynı Kur’an üzerinde yorumda bulunmuştur. Dolayısıyla ekoller arasındaki sayı farklılığına bakılarak şu an elimizde bulunan mushaflarda herhangi bir eksiklik veya fazlalık olduğunun iddia edilmesi doğru değildir.

  Ayetler ifade ettikleri hükümlere göre de “muhkem” ve “müteşabih” olmak üzere iki kısma ayrılırlar.

  Muhkem, manası meydanda (açık) olan ayet-i kerimelerdir.

  Müteşabih ise, manası kapalı ayet-i kerimelerdir. Bunlara görülen anlaşılan meşhur olan mana verilmeyip meşhur olmayan manayı vermek icab eder.

  ***

  “SURE” NEYE DENİR?.

  Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür. İki veya daha fazla ayetin bir araya gelmesiyle oluşan bölümlere sure adı verilir. Kur’an-ı kerim içerisinde 114 adet sure bulunur…

  Bu ayetler.

  1. Fâtiha, 7 ayet

  2. Bakara, 286 ayet

  3. Âl-i İmrân, 200 ayet

  4. Nisâ, 176 ayet

  5. Mâide, 120 ayet

  6. En’âm, 153 ayet

  7. A’râf, 206 ayet

  8. Enfâl, 75 ayet

  9. Tevbe, 129 ayet

  10. Yûnus, 109 ayet

  11. Hûd, 123 ayet

  12. Yûsuf, 111 ayet

  13. Ra’d, 43 ayet

  14. İbrahim, 52 ayet

  15. Hicr, 99 ayet

  16. Nahl, 128 ayet

  17. İsrâ, 111 ayet

  18. Kehf, 110 ayet

  19. Meryem, 98 ayet

  20. Tâ Hâ, 135 ayet

  21. Enbiyâ, 112 ayet

  22. Hac, 78 ayet

  23. Mü’minûn, 118 ayet

  24. Nûr, 64 ayet

  25. Furkân, 77 ayet

  26. Şu’arâ, 224 ayet

  27. Neml, 93 ayet

  28. Kasas, 88 ayet

  29. Ankebût, 69 ayet

  30. Rûm, 60 ayet

  31. Lokman, 34 ayet

  32. Secde, 30 ayet

  33. Ahzâb, 73 ayet

  34. Sebe’, 54 ayet

  35. Fâtır, 45 ayet

  36. Yâsîn, 83 ayet

  37. Sâffât, 182 ayet

  38. Sâd, 88 ayet

  39. Zümer, 75 ayet

  40. Mü’min, 85 ayet

  41. Fussilet, 54 ayet

  42. Şûrâ, 53 ayet

  43. Zuhruf, 89 ayet

  44. Duhân, 59 ayet

  45. Câsiye, 37 ayet

  46. Ahkâf, 35 ayet

  47. Muhammed, 38 ayet

  48. Fetih, 29 ayet

  49. Hucurât, 18 ayet

  50. Kâf, 45 ayet

  51. Zâriyât, 60 ayet

  52. Tûr, 49 ayet

  53. Necm, 62 ayet

  54. Kamer, 55 ayet

  55. Rahmân, 78 ayet

  56. Vâkı’a, 96 ayet

  57. Hadîd, 29 ayet

  58. Mücâdele, 22 ayet

  59. Haşr, 24 ayet

  60. Mümtehine, 13 ayet

  61. Saff, 14 ayet

  62. Cumu’a, 11 ayet

  63. Münâfikûn, 11 ayet

  64. Teğâbun, 18 ayet

  65. Talâk, 12 ayet

  66. Tahrim, 12 ayet

  67. Mülk, 30 ayet

  68. Kalem, 52 ayet

  69. Hâkka, 52 ayet

  70. Me’âric, 44 ayet

  71. Nûh, 28 ayet

  72. Cin, 28 ayet

  73. Müzzemmil, 20 ayet

  74. Müddessir, 56 ayet

  75. Kıyâme, 40 ayet

  76. İnsan, 31 ayet

  77. Mürselât, 50 ayet

  78. Nebe’, 40 ayet

  79. Nâzi’ât, 46 ayet

  80. Abese, 42 ayet

  81. Tekvîr, 29 ayet

  82. İnfitâr, 19 ayet

  83. Mutaffifîn, 36 ayet

  84. İnşikâk, 25 ayet

  85. Bürûc, 22 ayet

  86. Târık, 17 ayet

  87. A’lâ, 19 ayet

  88. Gâşiye, 26 ayet

  89. Fecr, 30 ayet

  90. Beled, 20 ayet

  91. Şems, 15 ayet

  92. Leyl, 21 ayet

  93. Duhâ, 11 ayet

  94. İnşirâh, 8 ayet

  95. Tîn, 8 ayet

  96. Alak, 19 ayet

  97. Kadr, 5 ayet

  98. Beyyine, 8 ayet

  99. Zilzâl, 8 ayet

  100. Âdiyât, 11 ayet

  101. Kâri’a, 11 ayet

  102. Tekâsür, 8 ayet

  103. Asr, 3 ayet

  104. Hümeze, 9 ayet

  105. Fil, 5 ayet

  106. Kureyş, 4 ayet

  107. Mâ’ûn, 7 ayet

  108. Kevser, 3 ayet

  109. Kâfirûn, 6 ayet

  110. Nasr, 3 ayet

  111. Tebbet, 5 ayet

  112. İhlâs, 4 ayet

  113. Felâk, 5 ayet

  114. Nâs, 6 ayet

  Sureler, Peygamber’e inme yerine göre de ikiye ayrılır. Mekke’de inen sureler Mekki’dir.

  Hicretten sonra Medine-i münevverede inen sureler de Medeni olarak isimlendirilir.

  Mekki surelerin sayısı 86, Medeni surelerse 28’dir..

  ***

  “CÜZ” NEDİR?.

  Cüz kelimesi “parça” anlamına gelir.

  “Kur’an” ile ilgili bir terim olarak bu kelime, Kur’an’ın eşit uzunlukta bölümlere ayrılmış parçalarından birisini ifade eder.

  Belirli bir müddet zarfında Kuran’ın tamamını bitirmek isteyen okuyucuya, günde ne kadar okursa hedeflediği tarihte bitirebileceğini göstermek için Mushafların kenarlarına cüz,hizip ve rubu’ gibi işaretler konulur.

  Bu işaretlerin belirlenmesinde bazen kelime adetleri, bazen de harf adetleri esas alınır.

  Cüz adetlerinin tespitinde “30 günlük Ramazan aylarında teravih namazlarında Kur’an’ın tamamını hatmetmek isteyen kişi bir gecede ne kadar okuması gerekir” yaklaşımından hareketle 30 sayısı yaygın olarak benimsenmiştir.

  Cüzler belirli bir sayfa sayısını göstermese de hattatların Kur’an’ı ezberlemek için geliştirdikleri berkenar mushaf düzeninde bir cüz 20 sayfa tutacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak 30. cüz 23 veya 24 sayfadır. Cüzlerin başlangıçların göstermek için mushafların kenarlarına, güneşi sembolize eden bir süs konulur ve bu süsün içerisine cüz numarası yazılır.

   

  Haluk Cangökçe

   

   

  KİŞİSEL SİTEME ULAŞMAK İÇİN:
  http://halukcangokce.com/ e-mail adresini kullanın…( 28.10.2014 İtibariyle 864.846 kişi bu siteye giriş yaptı)
  http://www.turklider.org/TR/DesktopDefault.aspx?tabid=1583 da ” Haluk Cangökçe Gözüyle”
  YORUMSAL ALAN YAZILARIM İÇİN:
  http://www.yorumsalalan.com/kategori/yazarlar/haluk-cangokce/
  NÜVE FORM KÖŞE YAZILARIM İÇİN:
  http://www.nuveforum.net/2031-haluk-cangokce/